Folkrätt

Folkrätten kallas också för internationell rätt, eller internationell humanitär rätt. Mycket av folkrätten bygger på Internationell sedvanerätt, vilket innebär att ett stort antal länder binds. Vi talar här om usus och opinio juris.

Vad man som vanlig människa behöver känna till är att folkrätten är dispositiv, vilket ger utrymme till att förhandla bort delar av den. Det finns också en del som är universell och då kan man inte förhandla bort något. Den tvingande delen av folkrätten brukar benämnas jus cogens. 

Till den tvingande delen av folkrätten hör bland annat vålds- och aggressionsförbudet, som är reglerat i  FN-stadgan artikel 2(4) och självförsvarsrätten som man hittar i artikel 51. 

Folkrätten har också ett antal välkända rättskällor, som det är viktigt att känna till. De hittar man i artikel 38 och de är

1. Internationella traktat

2. Internationell sedvanerätt

3. Allmänna rättsgrundsatser

4. Rättsliga avgöranden (praxis)

5. Sakkunniga författares lärosatser (doktrin)

(Sevastik et al.2009:24-35).